خانه / فروشگاه : اتصالات (22)


65,000
40,000
مهره 5/8 اتصالات
60,000
مهره ۱/۴ اتصالات
30,000
مهره 3/8 اتصالات
40,000
مهره 1/2 اتصالات
50,000
شیر ۳/۴ راست اتصالات
380,000
شیر ۱/۲ کج اتصالات
230,000
شیر ۳/۴ کج اتصالات
380,000
شیر ۱/۴ راست اتصالات
170,000
شیر ۳/۸ راست اتصالات
200,000
شیر ۱/۲ راست اتصالات
230,000
شیر ۱/۴ کج اتصالات
170,000
سه راهی ۵/۸ اتصالات
60,000
سه راهی ۱/۲ اتصالات
50,000
سه راهی ۳/۴ اتصالات
70,000
50,000
صدا گیر مویی اتصالات
15,000
شیر ۵/۸ کج اتصالات
280,000
شیر ۵/۸ راست اتصالات
280,000
شیر سوپاپی اتصالات
80,000